Общи условия за ползване на интернет страницата на КРИСТИ 12 ЕООД

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на КРИСТИ 12 ЕООД и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между КРИСТИ 12 ЕООД (наричано за краткост ISAUTO.NET ) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница нa ISAUTO.NET и/или услугите, предоставяни чрез нея.

КРИСТИ 12 ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Tърговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131574574 , МОЛ Божидар Йочев, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 21-ви ВЕК № 9, вх.Б, ет 1, ап. 28, тел.: +359 888 241 239 , електронна поща: [email protected]

По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на ISAUTO.NET е страницата на ISAUTO.NET

Чл.2. Потребителите на ISAUTO.NET по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формите за контакт и онлайн запитвания– Потребители, които активно ползват Интернет страница на ISAUTO.NET чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени, зависят от целите на ползването – запитвания.

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на ISAUTO.NET без да използват формите за регистрация и онлайн запитвания.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на ISAUTO.NET и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите, в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, ISAUTO.NET да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. ISAUTO.NET изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5.Забранено нарушаването на авторски и сродни на ISAUTO.NET права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост. Трафикът към мобилната версия на уеб сайта ISAUTO.NET, собственост на ISAUTO.NET e безплатен.

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на ISAUTO.NET, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на ISAUTO.NET, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на ISAUTO.NET, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. ISAUTO.NET се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. ISAUTO.NET си запазва правото да не отговаря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. ISAUTO.NET не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на ISAUTO.NET и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2 неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функционалността на интернет страницата;

Чл.12. ISAUTO.NET не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функционалността, предоставяни на Интернет страница на ISAUTO.NET

Чл.14.ISAUTO.NET обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.15. ISAUTO.NET си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.16. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Шоурум – София

 • Пон – Пет: 9:00 – 18:30
 • Събота: 9:00 – 18:30
 • Неделя: 9:00 – 18:30
 • София, Околовръстен път 147 с/у Декор Център
 • тел: +359 886 289 989 / +359 889 308 080
 • имейл: [email protected]

Шоурум – Варна

 • Пон – Пет: 09:00 – 18:00
 • Събота: 09:00 – 16:00
 • Неделя: Почивен
 • Варна, Бизнес парк – сграда B8
 • тел: +359 899 266 666
 • имейл: [email protected]

За потребителя

 • Условия за ползване
 • Защита на данни
 • Политика за бисквитки
Copyright © 2002 - 2024 IS AUTO. All rights reserved.